Yaşam bilimlerinde öncü

Güçlü Ar-Ge ekosistemi

Ankara Üniversitesi’nin

tüm olanaklarından,

teknokent firmalarımız faydalanmaktadır

 • Restorant
 • Semt Servisleri
 • Banka / Postane / Kurye
 • Konaklama
 • Tatil / Kayak Merkezleri
 • Kütüphane / Spor
 • Sağlık ve Güvenlik Birimi
 • İnternet
 • Rezervasyon
Vergi Avantajları
 • Bölgedeki yazılım veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.
 • Bölgede ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin 31 Aralık 2023 kadar KDV’den muaf tutulmuşlardır.
 • Bölgede çalışmakta olan, Ar-Ge ve destek personellerinin bu görevleriyle ilgili ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden istisnadır. İstisna kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşamaz.
 • Bölgede çalışmakta olan, Ar-Ge ve destek personellerinin işveren prim hissesinin %50’ si  5746 Sayılı Ar-Ge kanununa göre karşılanmaktadır.
 • Bölgede başlatılıp sonuçlandırılan Ar-Ge projeleri sonucu elde edilen teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırım, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla bölge içerisinde yapılabilir.
Diğer Avantajlar
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder.
 • Bu Bölgelerde 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı AR-GE personeli çalıştırılabilir.
 • Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmelerin ürettikleri projelerin Ar-Ge kabiliyetleri onaylandığı için Tübitak-Teydep tarafından sağlanan hibe desteklerden faydalanma olasılıkları oldukça artmaktadır. Teydep, işletmelerin yaptıkları Ar-Ge projelerinin bütçesinin %60 – %75 ine kadar olan kısmı için hibe şeklinde destek vermektedir.

Öğretim üyelerine sağlanan avantajlar

Öğretim Üyelerinin Bölgede faaliyete başlamaları durumunda, yukarıda sayılan avantajlara ek olarak aşağıdaki şekilde yararlarda sağlanmaktadır. Bölgelerde görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulmaktadır. Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulu izni ile yaptıkları araştırmalarının sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu Bölgelerde şirket kurabilmekte, kurulu bir şirkete ortak olabilmekte ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilmektedirler.

Öğrencilere sağlanan avantajlar

Ön Kuluçkada yer almaları durumunda 1 yıl boyunca, Ücretsiz yer temini, Ücretsiz internet, Ücretsiz elektrik.

Üniversite Personelinin Görevlendirilmesi

Sektörler bazında farklı stratejiler geliştirilerek Teknokentin teknolojik seviyesinin yükseltilmesi ve saygınlığının arttırılması yönelik planlamalar yapılmaktadır. Bu amaçla Üniversite yönetiminin de desteği sağlanarak üst düzey Üniversite- Sanayi işbirliği nezdinde çalışmalar yapılmaktadır.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeleri uzmanlık alanları olan Ar-Ge projelerinde danışmanlık yapabilmektedirler. Üniversite öğretim görevlileri ile projelerde işbirliği yapmayı arzu eden firmalar, ilgili bölüm başkanlığı ile irtibata geçerek kendi konularında çalışan öğretim üyelerini belirlemelidirler. Öğretim üyeleri ile Ankara Üniversitesi Teknokent firmalarının projelerde ortak çalışması ancak üniversite yönetim kurulunun onayının alınmasından sonra mümkün olmaktadır. Fakülte Dekanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Üniversite onayının gerçekleşmesi sonrasında öğretim üyesinin projede görevlendirilmesi konusunda Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetimi tarafından firmaya bilgi verilmektedir.

Uzmanlarımız ile görüşün

Laboratuvarlar

Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvar
Eczacılık Fakültesi Merkez Laboratuvar I-II
Elektron Mikroskobu Birimi
Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı
Veteriner Fakültesi Merkez Tanı Laboratuvarı